Werkwijze

Samen met mij (Elina Hoogendoorn) doorloop je het traject van aanmelding, intake, diagnose, behandeling, afsluiting en nazorg.

Aanmelding 

Tijdens het gehele zorgtraject ben ik (Elina) je aanspreekpunt, je regiebehandelaar. Na aanmelding vraag ik je om een intakeformulier in te vullen. Het ingevulde intakeformulier kun je aan mij terugsturen via de beveiligde webomgeving van Therapieland, dat waarborgt je privacy. Ik stuur je een klachtenlijst om een beeld te krijgen van je psychische klachten. Je bent niet verplicht om de klachtenlijst in te vullen. 

Intake en kennismaking

Bij aanvang van het intakegesprek ben ik verplicht om je identiteit te controleren aan de hand van een identiteitsbewijs. Ik vraag je om je verwijsbrief en zorgpas. In het eerste gesprek brengen we samen je klachten, je omstandigheden en je sterke eigenschappen in kaart. Ik krijg een indruk van de ernst en de complexiteit van je stoornis en van het beloop ervan. 

Diagnose

Om te komen tot een diagnose gebruik ik zo nodig vragenlijsten. De uitkomst van deze vragenlijsten bespreek ik altijd met je. De vragenlijsten kunnen gericht zijn op je klachten, je persoonlijkheid of je coping (de manier waarop je omgaat met problemen). 
Ik stel de diagnose, die vermeld ik ook in het behandelplan. We starten de behandeling of ik verwijs je terug naar de huisarts of een andere collega-psycholoog met specifieke deskundigheid. Dit zal ik altijd met je bespreken en aan je toelichten. Met jouw toestemming gaat een kort bericht naar je huisarts dat je behandeling is gestart. 

Behandeling van je psychische klachten

De behandeling start met een (holistische) theorie over je klachten. Je klachten benader ik vanuit transdiagnostisch perspectief: vaak staan je klachten met elkaar in verband. Als je meer begrijpt van (het verband tussen) je klachten, biedt dat aanknopingspunten voor de behandeling. Soms is de ene klacht een oorzaak van de andere klacht (bijvoorbeeld doordat je ’s avonds in bed ligt te piekeren, ontwikkel je een inslaapstoornis). 
Samen bepalen we de behandeldoelen. De behandeldoelen bepalen we samen op basis van de ernst van je klachten, de complexiteit, je wensen, je mogelijkheden en je beperkingen. Ik bepaal welk profiel bij je klachten en behandeling past. We maken samen een keuze uit de methodieken: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte therapie, Method of Levels, onderdelen uit de Schematherapie. Ook bepalen we samen welke e-mental health module in Therapieland je kunt bestuderen. Tot slot bepalen we of je partner bij de behandeling wordt betrokken, bijvoorbeeld met een partnergesprek. In het tweede gesprek bespreken we het behandelplan.

Nadenken over je behandeldoelen

Je krijgt voldoende tijd om over de behandeldoelen na te denken. Zo nodig passen we de doelen aan. De doelen stellen we zo veel als mogelijk SMART op. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Je kunt bij mij een kopie van het behandelplan opvragen. Vaak is er huiswerk verbonden aan de behandeling, bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek of het uitproberen van een nieuwe aanpak. Ik verwacht een actieve houding van je bij het maken van opdrachten en huiswerk. Ik informeer je verwijzer na vaststelling van het behandelplan via een korte brief, je kunt hiertegen bezwaar maken. 

Combinatie met online therapie

Gesprekken in de spreekkamer worden gecombineerd met een behandelmodule binnen de beveiligde online e-health omgeving van Therapieland. Ook gebruik ik gezondheidsapp's bij de behandeling, bijv. de VGZ mindfulness coach. 

Gesprek over de voortgang van de behandeling

Elke drie gesprekken evalueer ik de behandeling. Op basis van gelijkwaardigheid zal ik je vragen naar je mening over de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. 

Mocht het gedurende de behandeling onverhoopt niet goed met je gaan, meld je dan bij je eigen huisarts of je eigen huisartsenpost. 

 

Afsluiting en nazorg

Ik vertel het je tijdig als het einde van de behandeling in zicht komt. Dan hebben we langzamerhand minder vaak contact. We bespreken wat het vervolg kan of moet zijn. We hebben het erover hoe je terugval kunt voorkomen. In de laatste sessie bespreken we de ROM-nameting* en evalueren we de behandeldoelen. 

Na afronding van de behandeling stuur ik een korte brief naar je verwijzer, waarbij ik de verwijzer informeer over het resultaat van je behandeling. Zo nodig geef ik de verwijzer een vervolgadvies. Je kunt bij mij bezwaar maken tegen het informeren van de verwijzer.

 

* Binnen de praktijk meet ik de psychische klachten volgens de eisen van Akwa GGZ. Dat betekent dat je een klachtenlijst krijgt voorgelegd aan het begin en aan het einde van de behandeling. Ik lever ROM-gegevens aan voor Akwa GGZ. Je bent niet verplicht om deze lijst in te vullen.