Werkwijze

Samen met mij (Elina Hoogendoorn) doorloop je het traject van aanmelding, intake, diagnose, behandeling, afsluiting en nazorg. Het betreft uitsluitende kortdurende psychologische zorg tot 800 minuten (13 gesprekken). 

Aanmelding 

Tijdens het gehele zorgtraject ben ik je aanspreekpunt (indicerende en coördinerende behandelaar). Na aanmelding vraag ik je om een intakeformulier in te vullen. Het ingevulde intakeformulier kun je aan mij terugsturen via de beveiligde webomgeving van Zorgmail. Je krijgt ook algemene informatie over de praktijk en kwaliteitseisen toegezonden. 

Intake en kennismaking

Bij aanvang van het intakegesprek ben ik verplicht om je identiteit te controleren aan de hand van een identiteitsbewijs. Ik vraag je om je zorgpas en verwijsbrief (indien van toepassing). In het eerste gesprek brengen we samen je klachten, je omstandigheden en je sterke eigenschappen in kaart. Ik krijg een indruk van de ernst en de complexiteit van je klachten, van het beloop ervan en van je zorgvraag. 

Indicatiestelling, behandeldiagnostiek

In verband met behandeldiagnostiek stuur ik je vragenlijsten. De uitkomst van deze vragenlijsten bespreek ik in het tweede gesprek. De vragenlijsten zijn gericht op je klachten, persoonlijkheid en/of coping (de manier waarop je omgaat met problemen). Behandeldiagnostiek houdt in dat ik onderzoek doe en een inschatting maak of je in mijn praktijk voldoende resultaat van de behandeling zult krijgen. Ik stuur je een klachtenlijst om een beeld te krijgen van je psychische klachten (ROM-voormeting*). Je bent niet verplicht om deze klachtenlijst in te vullen. 

Op basis van de HONOS+ bepalen we samen je zorgvraagtypering. Het gaat hierbij om de ernst van je klachten, de complexiteit, je wensen, mogelijkheden en beperkingen in functioneren. Ik maak een inschatting of je in mijn praktijk geholpen kunt worden. Als in mijn praktijk de behandeling kan starten dan bepaal ik welk GBGGZ-profiel (Kort, Middel, Intensief) bij de behandeling past en maak ik een inschatting van het aantal consulten. 

Behandelplan of doorverwijzing

We starten de behandeling of ik verwijs je terug naar de huisarts of een andere collega-psycholoog met specifieke deskundigheid. Dit zal ik altijd met je bespreken en aan je toelichten. 

In het tweede gesprek bespreken we het behandelplan, daarin staat ook de diagnose genoemd. De behandeldoelen bepalen we samen op basis van je zorgvraag. We maken samen een keuze uit de behandelmethodieken: cognitieve gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte therapie, onderdelen uit de EFT, AFT, My Mind (van Moovd). Ook bepalen we welke e-mental health module in Embloom je kunt bestuderen en of je partner bij de behandeling wordt betrokken, bijvoorbeeld met een partnergesprek. Tot slot maak ik een inschatting van het aantal consulten. Soms spreek ik vier consulten af om te bepalen of verdere behandeling in de praktijk zinvol is. 

Nadenken over je behandeldoelen

Je krijgt voldoende tijd om over de behandeldoelen na te denken, zo nodig passen we de doelen aan. De doelen stellen we zo veel als mogelijk SMART op. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Je kunt bij mij een kopie van het behandelplan opvragen. Vaak is er huiswerk verbonden aan de behandeling, bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek, exposure-oefeningen of het uitproberen van een nieuwe aanpak. Ik verwacht een actieve houding van je bij het maken van opdrachten en huiswerk. (Alleen) met jouw akkoord informeer ik je verwijzer na vaststelling van het behandelplan via een korte brief die je vooraf leest. 

De behandeling start met een (holistische) theorie over je klachten. Je klachten benader ik vanuit transdiagnostisch perspectief: vaak staan je klachten met elkaar in verband. Als je meer begrijpt van (het verband tussen) je klachten, biedt dat aanknopingspunten voor de behandeling. Soms is de ene klacht een oorzaak van de andere klacht (bijvoorbeeld doordat je ’s avonds in bed ligt te piekeren, ontwikkel je een inslaapstoornis). Soms is een meer uitgebreide inventarisatie van je klachten of problematiek nodig. 

Combinatie met online therapie

Gesprekken in de spreekkamer worden gecombineerd met een behandelmodule binnen de beveiligde online e-health omgeving van Embloom. Het is mogelijk om een online consult te hebben, bijv. beeldbellen. Ook gebruik ik gezondheidsapp's bij de behandeling. 

Gesprek over de voortgang van de behandeling

Elke drie gesprekken evalueer ik de behandeling. Op basis van gelijkwaardigheid zal ik je vragen naar je mening over de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. 

Mocht het gedurende de behandeling onverhoopt niet goed met je gaan, meld je dan bij je eigen huisarts of huisartsenpost. 

Afsluiting en Nazorg

Ik vertel het je tijdig als het einde van de behandeling in zicht komt. Dan hebben we langzamerhand minder vaak contact. We bespreken wat het vervolg kan of moet zijn. We hebben het erover hoe je terugval kunt voorkomen. In de laatste sessie bespreken we de ROM-nameting* en evalueren we de behandeling. 

Na afronding van de behandeling stuur ik - uitsluitend na lezen van de concepttekst en jouw akkoord - een korte brief naar je verwijzer. Zo nodig geef ik de verwijzer een vervolgadvies. 

 

* Binnen de praktijk meet ik de psychische klachten volgens de eisen van Akwa GGZ. Dat betekent dat je een klachtenlijst krijgt voorgelegd aan het begin en aan het einde van de behandeling. Ik lever geen ROM-gegevens aan voor Akwa GGZ. Je bent niet verplicht om deze lijst in te vullen.